مرور برچسب

جلسات شغلی

چه طور استرس شغلی را ببلعیم

یکی از مشکلات بزرگ و جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار است. در طـول سالهای اخیر ماهیت کار کردن تغییرات بسیاری کرده و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی،…

جلسات آموزشی شغلی

به عنوان سخنرانی آگاهی دهنده، جلسات آموزشی شغلی نامعمول هستند چون بسیار بیشتر از موقعیت های سخنرانی متضمن مشارکت مخاطب هستند. در نتیجه شما می خواهید مخاطبان را به مشارکت فعال تشویق کنید. اغلب اوقات سخنران بیشتر به عنوان رئیس جلسه عمل می…