کنترل استرس

چطور استرس شغلی را ببلعیم

/%DA%86%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%85

یکی از مشکلات بزرگ و جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار است. در طول سال های اخیر ماهیت کار کردن تغییرات بسیاری کرده و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشروی هستند.