کاریزماتیک

ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک چیست؟

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

در نگاه اول، کاریزما یک انرژی یا نیروی مغناطیسی نامرئی به نظر می‌رسد. البته در وجود این نیروی نامرئی شکی نیست، اما صحبت از منبع آن کار دشواری است.