صحبت کردن در جمع

چگونه جای خودمان را در جمع باز کنیم؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

وقتی احساس می‌کنیم به جمعی تعلق نداریم، احساس ناخوشایندی از انزوا و تنهایی به ما دست می‌دهد. در این مقاله به شما می‌گوییم که اصلا و ابدا لازم نیست خود را به دردسر بیندازید.