سخنرانان بزرگ

ویژگی های سخنرانان بزرگ چیست؟

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سخنرانی در جمع می‌تواند خیلی خیلی وحشتناک باشد، اما چاره چیست؟ وقتی پیشرفت حرفه‌ای شما در گروی آن است، باید فکری به حال این وضعیت کرد.