درست صحبت کردن

چگونه روان صحبت کنیم؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

عوامل گوناگونی ازجمله اضطراب، اعتماد به نفس پایین، و ترس از صحبت کردن در مقابل جمع موجب ناموفق بودن افراد در صحبت‌ کردن هستند. اما باید بدانیم فصاحت گفتار امری ذاتی نیست، بلکه هرکسی در هر سنی می‌تواند آن‌ را بیاموزد.


هنگام استفاده از نقل قول این نکات را رعایت کنید

/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

هنگام استفاده از نقل قول این نکات را رعایت کنید، تا حرف‌ها و سخنان شما مورد توجه قرار گیرد.