تاثیر مثبت

راز افرادی که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند

/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AF

اصولا به کسی می‌گویند آدم خوش ‌سر و زبان که قادر باشد با چهار کلام حرف زدن آدم‌های دیگر را متقاعد کند کاری که او می‌خواهد را انجام دهند.