اجتماعی بودن

چگونه در اولین دیدار با افراد برخورد کنیم؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

انسان به‌طور ذاتی موجودی اجتماعی است که نیاز به معاشرت با دیگران دارد و از کسانی که با آنها در ارتباط است، تأثیر زیادی می‌پذیرد. ما به واسطه‌ قابلیت‌های ویژه‌ای نظیر ابراز هم‌دلی و اشتراک‌گذاری افکار و عقاید است که از سایر موجودات متمایز شده‌ایم