و چه عاشقانه آغوشتان را به روی مرگ گشوده اید 

با بالهایی پر از امید و مهربانی .

شانه هایتان از خستگی

و تنتان از گزند دور باد 

که زمان بر این مدار نخواهد ماند

ای پزشک و پرستار هموطن آسمان را بنگر که طلوع نزدیک است و تاریخ در چشم تو عشق و ایثار را معنا خواهد کرد

و این گواه خداوند است با تو ...

گوینده : حسین رحیم زاده