هنگام استفاده از نقل قول این نکات را رعایت کنید: 

۱ اگر از فردی که فوت کرده است نقل قول می کنید، در سخنرانی مشخص کنید که او مرده است، یعنی : به قول مرحوم…

۲ برای نشان دادن آنچه می دانید نقل قول نکنید.

۳ اگر نمیدانید چطور نام نویسنده ای که از او نقل قول میکنید را تلفظ کنید، تقلب نکنید. در عوض نام مورد نظر را حذف کنید. این جملات را امتحان کنید: فرد معروفی گفته است…. یا نویسنده ای نوشته است…. یا می گویند که….

۴ برای معنادار ساختن نقل قول، زمینه را در بربگیرید. نقل قول ها وقتی روشن ساخته می شوند که نویسنده، تاریخ و موقعیت گنجانده شود. 

۵ به طور صحیح نقل قول کنید. نقل قول نادرست در شروع سخنرانی اعتبار شما را از بین می برد. 

۶ مطمئن شوید نقل قول به آنچه می گویید ارتباط رادر، مناسب مخاطب شما و تازه است.