من زندگی را دوست دارم ولی

از زندگی دوباره می‌ترسم!

دین را دوست دارم

ولی از کشیش‌ها می ترسم!

قانون را دوست دارم

ولی از پاسبان‌ها می ترسم!

عشق را دوست دارم

ولی از زن‌ها می ترسم!

کودکان را دوست دارم

ولی ز آئینه می ترسم!

سلام رادوست دارم

ولی از زبانم می ترسم!

من می ترسم

پس هستم

اینچنین می گذرد روز و روزگارمن!

من روز را دوست دارم

ولی از روزگار می ترسم!

گوینده : محمد ابراهیم پور