ما این بهار را در خانه می مانیم و 

دعا می کنیم برای رسیدن روزهای خوب،

 برای دوباره سبز شدن... 

ما سکوت و تنهاییِ این پیله را 

به شوق پروانه شدن مان به جان می خریم.

ما این بهار، جور دیگری سبز می شویم...

و می دانیم که روزهای خوب 

خواهند رسید، و می دانیم که پس از

 این تاریکی "آفتاب" انتظار ما را می کشد.

روزهای خوب که رسیدند؛

 باهم جشن آغوش و لبخند می گیریم...

 و کاش کسی از ما کم نشده باشد!

در خانه بمانید که کم نشویم،

 در خانه بمانید که سبز بمانیم...

در خانه بمانید ک شاهد

 شکوفه های بهاری درختان ک نه ، 

به بار نشستنشان را نظاره گر باشیم ،

باید خانه هامان را تا سبز شدنِ تمام شهر 

و آدمها سبز نگه داریم پس

در خانه بمانید.      

  گوینده : فاطمه جوادی