لحظه اکنون اکنون، 

تنها لحظه ای است که ما برای زیستن در اختیار داریم.

هر گامی که برمی داریم، هر نفسی که می کشیم،

می تواند سرشار از آرامش ، شادمانی و وجد باشد.

تنها کافی است که در لحظه اکنون، 

بیدار و زنده باشیم.

گوینده: سحر حقیقی