شكست‌ها و نگرانی‌هايت را رها كن 

خاطراتت را نمی‌گويم دور بريز 

اما قاب نكن به ديوار دلت 

در جاده زندگي نگاهت كه به عقب باشد زمين ميخوري ...زخم برميداري ...ودرد ميكشی

نه از بی مهری كسی دلگير شو نه به محبت كسی بيش از حد دلگرم 

به خاطر آنچه كه از تو گرفته شده دلسرد مباش

توچه ميدانی!؟ شايد روزی ...ساعتی ...آرزوی نداشتنش را می‌كردی 

تنها اعتماد كن و خود را يه او بسپار 

اين همان جايی است كه بايد باشی 

هيچكس تو نخواهد شد ...

گوینده: مهسا