روزی که او در غار حرا ،توسط جبریئل واز سوی خدا به پیامبری نائل آمد و مامور شد که ریشه کن کند بت پرستی را از زمین وپیام وحی را به مردم برساند.

اینک محمد ۴۰ سال داشت، آری امروز دردانه عالم هستی ردای پیامبری بر تن کرد واسوه ی دو جهان شد.چهل سال تمام ،از غم جهل انسان تلخ کام بودی و دلت سر ریز اندوه وغم‌، واینگونه بود که خدایت پیک حق را برای خواندنت به میزبانی تو فرستاد."بخوان به نام خداوند"  ای محمد.  

ای احمدوتو هر چند امی بودی خواندیوزمین وزمان را به تحیر واداشتی با خواندنت.!!!احمدا. امروز تو فرستاده خدایی و راه آسمان از بین دستان آسمانی وپاک تو می گذرد.

امروز چشمه زلال وجوشان وجودت از حرا جاری شد تا دل های تشنه را از آنچه در سینه ات به امانت نهاده ،سیراب کنی.

پیامبری ات مبارک 

گوینده: زهره توکلی