درهای خانه را باز کن

پرده ها را کنار بزن

از پشت پنجره بهار را ببین

که آرام آرام

از میان درختها قد می کشد،

بعد از تمام دلواپسی ها

خودت را در آغوشش رها کن

عطرش را ببوس

و دست از هر چیزی

که میان گذشته زندانی ات کرده بکش

و بدان که لبخند تو

می تواند هر زمستانی را

سرسبز کند.

گوینده: فرشته زحمتکش