رادیو ترنم


احوالم

احوالم

رادیو ترنم با صدای شما. احوالم، اجرا توسط آقای حسین رحیم زاده.
قیمت یک روز زندگی

قیمت یک روز زندگی

رادیو ترنم با صدای شما. قیمت یک روز زندگی، اجرا توسط آقای حسین رحیم‌زاده.
زندگی راز بزرگی است

زندگی راز بزرگی است

رادیو ترنم با صدای شما. زندگی راز بزرگی است، اجرا توسط آقای مصباح زیرک باش.
روز طبیعت

روز طبیعت

رادیو ترنم با صدای شما. روز طبیعت، اجرا توسط خانم سحر حقیقی.
یک رفیق

یک رفیق

رادیو ترنم با صدای شما. یک رفیق، اجرا توسط خانم عطیه گروسی.
درس کرونا

درس کرونا

رادیو ترنم با صدای شما. درس کرونا، اجرا توسط آقای سید جواد صفوی.
صدایت کردم

صدایت کردم

رادیو ترنم با صدای شما. صدایت کردم، اجرا توسط خانم منصوره مزیکی.
لحظه اکنون

لحظه اکنون

رادیو ترنم با صدای شما. لحظه اکنون، اجرا توسط خانم سحر حقیقی.
ردای پیامبری

ردای پیامبری

رادیو ترنم با صدای شما. ردای پیامبری، اجرا توسط خانم زهره توکلی.
آبراهام لینکن

آبراهام لینکن

رادیو ترنم با صدای شما. آبراهام لینکن، اجرا توسط آقای پیام فولادی.
پزشک و پرستار هموطن

پزشک و پرستار هموطن

رادیو ترنم با صدای شما. پزشک و پرستار هموطن، اجرا توسط آقای حسین رحیم‌زاده.
خانه دوست کجاست

خانه دوست کجاست

رادیو ترنم با صدای شما. خانه دوست کجاست، اجرا توسط خانم سمیرا فتحی.
در گوشه تنهایی

در گوشه تنهایی

رادیو ترنم با صدای شما. در گوشه تنهایی، اجرا توسط آقای سید محمدمهدی حسینی.
مشتی خاک

مشتی خاک

رادیو ترنم با صدای شما. مشتی خاک، اجرا توسط خانم فاطمه بحریاری.
مثل بهار باش

مثل بهار باش

رادیو ترنم با صدای شما. مثل بهار باش، اجرا توسط آقای ایمان طهماسبی.
فرکانس گل‌های رز

فرکانس گل‌های رز

رادیو ترنم با صدای شما. فرکانس گل‌های رز، اجرا توسط خانم فاطمه معروفی.
گلستان سعدی

گلستان سعدی

رادیو ترنم با صدای شما. گلستان سعدی، اجرا توسط خانم مژگان استواری.
در خانه سبز می شویم

در خانه سبز می شویم

رادیو ترنم با صدای شما. در خانه سبز می شویم، اجرا توسط خانم مینا اسماعیلی پور.
معلمی همیشه خوشرو

معلمی همیشه خوشرو

رادیو ترنم با صدای شما. معلمی همیشه خوشرو، اجرا توسط آقای مهدی عباسی.
جای من خالی است

جای من خالی است

رادیو ترنم با صدای شما. جای من خالی است، اجرا توسط خانم مینا اسماعیلی پور.
خودت را بتکان

خودت را بتکان

رادیو ترنم با صدای شما. خودت را بتکان، اجرا توسط خانم زهره توکلی.
روزهای آخر اسفند

روزهای آخر اسفند

رادیو ترنم با صدای شما. روزهای آخر اسفند، اجرا توسط خانم سمانه عصمتی.
من زندگی را دوست دارم

من زندگی را دوست دارم

رادیو ترنم با صدای شما. من زندگی را دوست دارم، اجرا توسط آقای محمد ابراهیم پور.
افزایش صمیمیت

افزایش صمیمیت

رادیو ترنم با صدای شما. افزایش صمیمیت، اجرا توسط خانم فاطمه معروفی.
حال خوش در فال ما

حال خوش در فال ما

رادیو ترنم با صدای شما. حال خوش در فال ما، اجرا توسط آقای پیام فولادی فر.
تو نخواهی آمد

تو نخواهی آمد

رادیو ترنم با صدای شما. تو نخواهی آمد، اجرا توسط خانم مهتاب کامیابی.
امروز

امروز

رادیو ترنم با صدای شما. امروز، اجرا توسط خانم نسیم حاجی حسنی.
بهار

بهار

رادیو ترنم با صدای شما. بهار، اجرا توسط خانم فرشته زحمتکش.
نوروز

نوروز

رادیو ترنم با صدای شما. نوروز، اجرا توسط خانم مژگان استواری.