آنونس پخش شده در رادیو سراسری با موضوع گزارش‌های پخش شده در پیک بامدادی، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.