آنونس پخش شده در رادیو سراسری درباره تولید یک تن کاغذ، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.