آنونس پخش شده در رادیو سراسری برای اعلام ساعت پیک بامدادی، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.