آنونس پخش شده در رادیو سراسری درباره تاثیر اظهارات سیاستمداران بر مناسبات سیاسی، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.