مرور برچسب

مهار استرس

چه طور استرس شغلی را ببلعیم

یکی از مشکلات بزرگ و جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار است. در طـول سالهای اخیر ماهیت کار کردن تغییرات بسیاری کرده و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی،…