کلمات بیشتر

کلمات بیشتر

بهترین کار این است که منظورتان را به سرعت و به سادگی بیان کنید. سنگ بناهای همۀ سخنرانی ها کلمات هستند. طرز بیان، انتخاب واژه است. 

آیا نباید از جملات طولانی برای تاثیر گذاشتن در مخاطبان استفاده کنیم؟ اگر از کلمات دشوار زیادی استفاده کنیم، باهوش تر به نظر می رسیم؟

خوب، بی تردید بعضی از این کلمات سنتی جذاب هستند آنها می توانند حتی بهترین طرفداران سبک را مثل یچه ای در یک آبنبات فروشی جذب کنند. کلمات زیاد ، زمان خیلی کم. 

به نمایش گذاشتن دایره لغاتتان وسوسه برانگیز است. اما موضوع شما به عنوان سخنران، انتقال پیام است. کلماتی را انتخاب کنید که به بهتریم صورت منظور شما را برساند. 

وقتی مردم مطلبی را میخوانند، وقت دارند تا کلمات را بخوانند و در مورد آنها فکر کنند. چون گوش دادن یک مهارت شفاهی است، در نتیجه شما باید به جای کلمات مشکل، کلمات آسان را انتخاب کنید. 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.