جلسات آموزشی شغلی

به عنوان سخنرانی آگاهی دهنده، جلسات آموزشی شغلی نامعمول هستند چون بسیار بیشتر از موقعیت های سخنرانی متضمن مشارکت مخاطب هستند. در نتیجه شما می خواهید مخاطبان را به مشارکت فعال تشویق کنید. اغلب اوقات سخنران بیشتر به عنوان رئیس جلسه عمل می کند. این پیشنهادها را امتحان کنید. 

  • اطلاعاتی را که تحت پوشش قرار خواهید داد، محدود کنید. 
  • اطلاعات را به شیوه ای که پیگیری آنها آسان باشد، سازماندهی کنید. 
  • وسایل کمک بصری زیادی مثل فیلم های ویدئویی، جدول ها و نمودارها را برای روشن ساختن مفاهیم مشکل در کارتان بگنجانید. 
  • تقسیم کردن مخاطبان به گروه های کوچک را برای مورد بحث قرار دادن مطلب در نظر بیاورید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.